Arbeidsmiljøutvalg (AMU)

 

I tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser har Grønland VO-senter et arbeidsmiljøutvalg (AMU). AMU behandler saker knyttet til både fysisk og psykososialt arbeidsmiljø, og deltar i planleggingen av HMS-arbeidet.  Hver avdeling ved skolen har sitt verneombud som har den avdelingens lokaler som sitt verneområde. Et av verneombudene er også hovedverneombud og har et mer overordnet ansvar for skolens HMS-arbeid. I tillegg til verneombudene består AMU av tre representanter fra skolens ledelse. AMU har møter ca. en gang i måneden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Lokalt AMU`S oppgaver er å:

  • overvåke og påse at det drives et systematisk HMS-arbeid i UDA/ skole/PPT-team
  • gi opplæring og informasjon om saker som har betydning for arbeidsmiljøet
  • behandle statistikker innenfor sykefravær, vold/trusler og yrkesskader
  • behandle planer som kan ha betydning for arbeidsmiljø (risikovurdering) i UDA/skole/PP-Team
  • behandle helse- og velferdsmessige spørsmål knyttet til arbeidstidsordninger
  • behandle UDA/skole/PP-team`s byggesaker
  • behandle generelle HMS saker
Drawing of a city