Hovedseksjon

Arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Hver avdeling ved skolen har sitt verneombud som har den avdelingens lokaler som sitt verneområde. Et av verneombudene er også hovedverneombud og har et mer overordnet ansvar for skolens HMS-arbeid. I tillegg til verneombudene består AMU av tre representanter fra skolens ledelse. AMU har møter ca. en gang i måneden.

Lokalt AMU`S oppgaver er å:

  • overvåke og påse at det drives et systematisk HMS-arbeid i UDA/ skole/PPT-team
  • gi opplæring og informasjon om saker som har betydning for arbeidsmiljøet
  • behandle statistikker innenfor sykefravær, vold/trusler og yrkesskader
  • behandle planer som kan ha betydning for arbeidsmiljø (risikovurdering) i UDA/skole/PP-Team
  • behandle helse- og velferdsmessige spørsmål knyttet til arbeidstidsordninger
  • behandle UDA/skole/PP-team`s byggesaker
  • behandle generelle HMS saker

Kontakt AMU: