Hovedseksjon

Vår profil

hoder

Våre avdelinger

Opplæring ut fra behov

Innsatte i norske fengsler får et opplæringstilbud ut fra sine behov. Elever med rettigheter hjemlet i Opplæringsloven prioriteres. Utenlandske innsatte får tilbud om kurs de kan nyttiggjøre seg i hjemlandet.

Læring skaper endring

GVOs fagtilbud skal gir deltakerne våre nye kunnskaper og ferdigheter. Dette tror vi kan skape en godt sosialt liv etter endt soning, med mulighet for arbeid og videre utdanning. Vi har tro på at "Læring skaper endring". 

Vår opplæring spenner fra alfabetisering til veiledning på universitetsnivå. Hovedtyngden av våre deltaker får opplæring i yrkesrettede utdanningsprogram og fellesfagene på videregående skole. Vi har mange deltakere som avlegger privatisteksamen.  

Yrkesrettede kurs og opplæring i grunnleggende ferdigheter

Vi gir også tilbud om ulike yrkesrettede kurs og opplæring i grunnleggende ferdigheter. De yngste får opplæring i entreprenørskapsgrupper.

GVO har et tett samarbeid om praksisnær opplæring med NAV og arbeidsdriften/verksteder i fengslene. Et påbegynt opplæringsløp kan videreføres etter endt soning i vår oppfølgingsklasse hvor man avlegger privatisteksamen. 

Vi har et tett samarbeid med Oslo friomsorgskontor og Røde Kors, Nettverk etter soning. Målet vårt er at flest mulig fullfører et opplæringsløp og kommer inn i et positivt arbeids- og fritidsfellesskap etter soning. 

Vår skole skal gjøre en forskjell og bidra til nye muligheter.