Hovedseksjon

Strategisk plan

Grønland voksenopplæring er del av voksenopplæringen i Oslo og har et spesielt ansvar for å gi karriereveiledning og et tilpasset opplæringstilbud til innsatte, løslatte og samfunnsstraffdømte i Oslo.

Målet vårt er at flest mulig fullfører et opplæringsløp og kommer inn i et positivt arbeids- og fritidsfellesskap etter soning. 

Grønland voksenopplæringssenter er plassert under «Byrådsavdelingen for arbeid integrering og sosiale tjenester»
og forpliktet av deres mål for Oslo VO 2023-2026. Samtidig blir Voksenopplæringen i Oslo av Utdanningsetaten, som igjen ligger under
«Byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap», bedt om å se hen til undervisningsetatens strategiske mål i VO-sentrenes strategiske planer.
Dette gjelder særlig det som er listet opp i Elev-Lærling- og Kvalitetsutviklingspunktene. Videre blir det understreket at VO-sentrene bør velge «få tiltak» for best å kunne jobbe effektivt og målrettet og forhåpentligvis nå målene. På bakgrunn av dette har Grønland voksenopplæring
pekt seg ut tre områder vi vil jobbe særskilt med i perioden 2023-2026- Disse er:

Fellesskapende didaktikk

GVO deltar i et lærende nettverk om Fellesskapende didaktikk, ledet av Oslo kommune og Høyskolen i Innlandet. Vi vil bruke Fellesskapende
didaktikk både som en inngang til vårt arbeid med å skape et trygt og godt skolemiljø, og et profesjonsfellesskap hvor vi lærer av erfaringer og
utvikler praksis sammen.

Vurdering for læring

GVO skal blant annet i samarbeid med andre VO-sentre, heve sin kompetanse innenfor vurdering slik at vår vurderingspraksis ivaretar både
deltakere med elevstatus og privatiststatus.

Tilbakeføring

GVO vil arbeide for å minske glippsonene mellom utdanning i fengsel og utdanning og arbeid ute, ved gi elevene sine eierskap til egne
karriereplaner og hjelpe dem i overgangsfasene mellom lukket og åpen soning og fra soning til frihet. I samarbeid med andre skoler,
Kriminalomsorgen og NAV, vil GVO hjelpe og støtte elevene sine i overgangsfasene mellom de ulike nivåene i utdanningssystemet og mellom
skole og arbeid.

Les mer om skolens satsingsområder her:

Fellessakapende didaktikk

Dysleksivennlig skole

En ny start i arbeidslivet for tidligere domfelte

Digitale ferdigheter