Hovedseksjon

Styringsdokumenter

banner

Grønland voksenopplæringssenter har hatt en positiv resultatutvikling det siste året. Skolens evaluering viser at vi har nådd flere av de målene vi satte oss i strategisk plan for 2017. Vi tar likevel med noen tiltak for fortsatt å kunne heve elevens læringsresultater. 
For å sikre en faglig progresjon hos alle elever vil vi dette året utvikle gode systemer og rutiner for å dokumentere progresjonen fra skolestart til avsluttet opplæring. Skoleledere vil også være tettere på dette arbeidet for å kunne bistå når forventet progresjon uteblir hos eleven.
For å ha en kompetent lærerstab som til enhver tid kan møte skolens vekslende behov for kompetanse, vil vi gjennomføre individuelle samtaler med alle ansatte for å lage en kompetanseplan som sikrer nødvendig opplæring for den enkelte lærer. Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen ga skolen et tydelig signal om at skolens plan for kompetanseheving bør gjøres mer relevant for den enkelte. Skolelederne vil også være mer tilstede i klasserommene for å avdekke opplæringsbehov, observere ulike opplæringssituasjoner og støtte og veilede lærerne.
Grønland voksenopplæring er også forpliktet på å drive samarbeid med arbeidsdriften i Oslo fengsel og ved Bredtveit fengsel. Vi vil derfor revidere samarbeidsavtalen med disse fengslene og nedsette arbeidsgrupper som består av nøkkelpersoner fra både skole og fengsel. Dette gjør vi for å skape en god vekselvirking mellom praktisk og teoretisk opplæring både på verksteder og i skolen.